Μίσθωση ενός κτιρίου για τη μεταστέγαση του Ξενώνα επί της οδού Χέυδεν για πέντε έτη