Δημόσιος διαγωνισμός για μίσθωση κτιρίου 450 τ.μ. περίπου ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.900,00 € ,για τη μεταστέγαση του ΞΕΝΩΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ