• Οι ξενώνες είναι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
  • Βρίσκονται σε χώρους εξωνοσοκομειακούς
  • Φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη.
  • Η λειτουργία τους είναι ανοικτή στην κοινωνία και παρομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον.
  • Η δυναμικότητά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 άτομα. 
  • Υποστηρίζονται με την παρουσία προσωπικού σε εικοσιτετράωρη βάση.

ΞΕΝΩΝΕΣ