ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΗ

Στα  πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη έχει αναπτυχθεί σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και την απολαβή των πολιτών των  δυνατοτήτων που  παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας και το Νομοθετικό πλαίσιο.

Έχει αναπτυχθεί διασυνδετική συνεργασία με αρκετές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου που σκοπό έχουν την βελτίωση και την προαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την αλληλοϋποστήριξη  και καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης.

Η οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας στην κοινότητα που στηρίζεται στην σωστή ενημέρωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και η ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων που πάσχουν αλλά και των οικογενειών τους αποτελεί το κατάλληλο μίγμα που συντελεί στη μείωση των διακρίσεων, την αποφυγή στίγματος και περιθωριοποίησης ατόμων.

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια οργάνωσης ομάδας εθελοντών στα πλαίσια θεσμοθετημένων διαδικασιών και δράσεων με σκοπό την υποστήριξη και ενημέρωση οικογενειών και φίλων ατόμων με ψυχικές ασθένειες που δημιουργήθηκε από την ανάγκη της από κοινού αντιμετώπισης των προβλημάτων και που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες.

  • Περιλαμβάνεται ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για λήπτες υπηρεσιών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα
  • Ομάδες δημιουργικών δραστηριοτήτων(εκμάθηση Η/Υ, ξένων γλωσσών, ζωγραφική  κ.λ.π)
  • Ομάδες υποστήριξης γονέων, οργάνωση προσέλευσης νέων μελών και ανταπόκρισης σε τηλεφωνικά αιτήματα
  • Ατομική συμβουλευτική για επαγγελματικό προσανατολισμό και προώθηση στην απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με εξειδικευμένο εργασιακό σύμβουλο
  • Εθελοντική διακονία  από ομάδες που οργανώνονται με την επίβλεψη της Εκκλησίας και παρέχουν συντροφιά και φροντίδα σε μοναχικούς ανθρώπους
  • Συνεργασία με τα Κοι.Σ.ΠΕ τα οποία είναι μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης ευθύνης είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου,που θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.2071/99 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την ανάπτυξη και το  εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει μια ισόρροπη σχέση  μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικών στόχων.