Δημόσιος διαγωνισμός για τη μίσιθωση αυτοτελούς κτιρίου