Δημόσιος διαγωνισμός με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές στις 28-7-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-11.00, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μεικτής επιφά