Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση διαμερίσματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 121.23 

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 στις 6-10-23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ. για τη μίσθωση διαμερίσματος 90 τ.μ. περίπου, για δώδεκα (12) έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, στους δήμους Νίκαιας ή Κορυδαλλού, με σκοπό τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων από το διαμέρισμα επί της οδού Θεσσαλονίκης 22 Νεάπολη Νίκαιας, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.640,00€.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί