Καθήκοντα Βοηθού Νοσηλευτή ΙΕΚ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΙΕΚ

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενή.
 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενή που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
 3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
 6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια των ασθενών.
 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφύξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία).
 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας –υπερθερμίας.
 10. Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών.
 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
 12. Απλές επιδέσεις.
 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
 14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.
 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
 17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων κ.λ.π.
 19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει την λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο.

Επίσης οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή την εν λόγω πράξη.
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 
Είναι οι πράξεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση, μιας αιφνίδιας και απειλητικής για τη ζωή ή την ακεραιότητα του ασθενή κατάστασης, εφαρμόζοντας Πρώτες βοήθειες όπως:
 
1. Ίσχαιμη περίδεση
2. Ακινητοποίηση κατάγματος