ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ