ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ