07.21 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης: 07.21 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ: (MIS 5041813) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», της Περιφέρειας Αττικής, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ & ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 68.034,55€ Χ 24% ΦΠΑ (16.328,29€) = 84.362,84€, ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ : Α) ΠΟΣΟ : 44.830,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.) – ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΕΤΠΑ Β) ΠΟΣΟ : 39.532,84€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.) – ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΕΚΤ Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, ανά είδος) CPV: όπως αναλύονται στον πίνακα των ζητουμένων ειδών ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 22-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ