39.21 Δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ.