41.21 Δημόσιο τακτικό διαγωνισμόσύμφωνα με το Π.Δ.715/79 & Ν. 4242/14 στις 19-4-2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση διαμερίσματος συνολικής μικτής επιφανείας 120 τ.μ. περίπου σε κεντρικό σημείο