Οι εγκαταστάσεις χοιροστασίου, ορνιθοτροφείου και περιστερεωνος 1936. (Αρχείο Ταστσόγλου)

Οι εγκαταστάσεις χοιροστασίου, ορνιθοτροφείου και περιστερεωνος 1936. (Αρχείο Ταστσόγλου)
  • Alt
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ