ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 9ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 9ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘEIΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.500,00 € (με Φ.Π.Α.), ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041813 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (9405/29-03-2022)

Σχετικά Αρχεία: PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29.23_ΑΔΑΜ.pdf
Κατηγορία: Διαγωνισμοί