ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 400ΤΜ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ή ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Αρ. Διακήρυξης 71.24 /8-5-24  

Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ715/1979 & και τον Ν. 4242/14, στις 03/06/24 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 για τη μίσθωση ενός ακινήτου συνολικής μικτής επιφάνειας 400 τ.μ. περίπου, για (12) δώδεκα έτη, στον Δήμο Αθηναίων  ή σε όμορους δήμους και  να έχει εύκολη πρόσβαση σε αστική συγκοινωνία και  κατά προτίμηση στο Μετρό, με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 43.200,00€ συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6% για  τη μεταστέγαση των θεραπευόμενων  από το ακίνητο επί της οδού Έλλης 5, Αθήνα όπου φιλοξενείται ο Ξενώνας Μητέρων της Κοινωνικής Επανένταξης 18 Άνω.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί