Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ).
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 60 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ NAS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 15/3/2019 και ώρα 12:00 μμ.

Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου.
 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 βάσει σφραγισμένων προσφορών στις 6-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00, για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019-2020.