ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Alt
14 Δεκ 2016 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η Δ.Υ.Πε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             

______________________________________________________________________________________________

                                                                          

      Χαϊδάρι   30 /11/2016
                                                                                         Αρ. Πρωτ. :35224

                                                
                                                                          ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΤΩΝ  

                                                                ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
______________________________________________________________________________________________

Το Ψ.Ν.Α  για  την διαχείριση των ταμειακών του διαθεσίμων καθώς και την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών και εφημεριών του προσωπικού του , ενδιαφέρεται για το άνοιγμα τεσσάρων (4) λογαριασμών σε πιστωτικό ίδρυμα ευρισκόμενο στην ευρύτερη περιοχή του Χαϊδαρίου   και συγκεκριμένα :

 Ενός  Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης  για τα τακτικά έσοδα και για κάθε φύσης τακτικές πληρωμές

Ενός Λογαριασμού για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών και εφημεριών του προσωπικού του

Ενός Λογαριασμού για την κάλυψη των αναγκών μέσω της Πάγιας Προκαταβολής και

Ενός Λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων που προέρχονται από ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο .

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασία είναι:

 

 • Κατάθεση μετρητών με valeur ίδιας μέρας

 

 • Κατάθεση επιταγών (προς είσπραξη) λεκανοπεδίου Αττικής, με valeur το πολύ (2) δύο ημερών, χωρίς άλλη προμήθεια

 

 • Κατάθεση επιταγών (προς είσπραξη) εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, με valeur το πολύ (4) τεσσάρων ημερών, χωρίς άλλη προμήθεια

 

 • Κατάθεση επιταγών (πληρωμής) με valeur ίδιας ημέρας, χωρίς άλλη προμήθεια.

 

 • Εκτέλεση διατραπεζικών εμβασμάτων προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία και λοιπούς δημόσιους φορείς χωρίς να εισπράττονται προμήθειες και λοιπά έξοδα εκατέρωθεν

 

 • Εκτέλεση διατραπεζικών εμβασμάτων προς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Νοσοκομείο για την καταβολή πρόσθετων αμοιβών, εφημεριών κλπ, με valeur ίδιας μέρας και χωρίς να εισπράττονται προμήθειες  και λοιπά έξοδα εκετέρωθεν

 

 • Εντολή μεταφοράς χρημάτων (από το λογαριασμό μας σε λογαριασμό τρίτου), σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα  χωρίς έξοδα προμηθειών εκατέρωθεν

 

 • Ενημέρωση του ταμείου μας για τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού μέσω υπηρεσίας e-banking.

 

 • Επιτόκιο πάνω από το τρέχων της αγοράς.

 

 • Εγκατάσταση Μηχανήματος Αυτόματης Ανάληψης  Συναλλαγών (ΑΤΜ) σε χώρο του Νοσοκομείου (σε περίπτωση που επιλεγεί  πιστωτικό ίδρυμα διαφορετικό του   υπάρχοντος  )

 

 • Παροχές σε προσωπικό

 

 • Παροχή  μπλοκ επιταγών χωρίς επιβάρυνση

 

 • Επιστροφή άκυρων επιταγών χωρίς επιβάρυνση

 

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Στο Ψ.Ν.Α υπηρετούν  1420  υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα για το τρέχον έτος  είναι  ύψους 16.147.000,00€.

Το μέσο ταμειακό διαθέσιμο κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό ανέρχεται

στο ποσό  των 1.300.000,00€.

 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εντός 10 εργάσιμων ημερών τις προσφορές σας σε ότι αφορά το άνοιγμα των ανωτέρω λογαριασμών στην τράπεζά σας (επιτόκιο, λοιπές διευκολύνσεις κ.λ.π.).

Θα ακολουθήσει προσωπική επικοινωνία πριν την τελική επιλογή.

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο                   Η Διοικήτρια του     ΨΝΑ

Ο Προϊστ. Τμήμ. Γραμματείας

                                                                Καλαντζή   Σπυριδούλα    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

-ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στρατηγού Καραϊσκάκη 78 – Χαϊδάρι

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76 & Παύλου Μελά 49

Χαϊδαρίου

 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Στρατ. Καραϊσκάκη Γεωργίου  64

Χαϊδάρι

- ΕUROBANK

Λ. Αθηνών 364 - Χαϊδάρι