ΔΙΕΚ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Alt
08 Σεπ 2015 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΔΙΕΚ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Δι/νση: Λεωφόρος Αθηνών 374
Χαϊδάρι Αθήνα τ.κ 12462
Τηλ & fax 2132054176
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
-Καψαμπέλη Διονυσία ΠΕ18 Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια:τηλ.2132054396
-Μπιλίρη Παναγιώτα    ΠΕ18 Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια:τηλ.2132054176
-Κοντογιάννη Βασιλική ΠΕ18 Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια:τηλ.2132054176
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ,ότι μετά την κατάργηση της ΕΠΑ.Σ. του Ψ.Ν.Α. ,στη θέση της ιδρύεται Δημόσιο Ι.Ε.Κ με ειδικότητα «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.12972(ΦΕΚ 1038 Β' 3/06/2015.
 
Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30  Σεπτεμβρίου 2015.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του ΙΕΚ από 9:00 έως 13:00.
                          
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ. ΙΕΚ και εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. σύμφωνα  με την Αριθμ. 5954/2014 Απόφαση  του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807 Β΄) αποτελούν τα ακόλουθα:
 
i. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας ,ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]
ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομο−
θεσία. [υποχρεωτικό]
iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος
άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, όσοι καταρτιζόμενοι επιλέγονται σε Τμήματα Εαρινού Εξαμήνου κέκτηνται της εγγραφής και των δικαιωμάτων αυτής από την επιλογή τους.
8. Στο εαρινό εξάμηνο δύναται να πραγματοποιείται πρόσκληση επιλογής καταρτιζομένων μόνο για τα
τμήματα τα οποία δεν δημιουργήθηκαν κατά την αρχική πρόσκληση του χειμερινού εξαμήνου, με σκοπό
την συμπλήρωσή των τμημάτων στα οποία υπάρχουν προεγγραφές.