Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ), Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, του Ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, είναι παράρτημα του Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ», στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η διαμόρφωση και εποπτεία του εκπαιδευτικού πλαισίου, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Άρθρο 1, πραρ.1, ΚΥΑ με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15, ΦΕΚ 2049/Β/6-7-2016). Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4763/21-12-2020 ΦΕΚ 254 τ. Α΄ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Σκοπός του Δημόσιου Ι.Ε.Κ, του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ», είναι:

α) Η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε απόφοιτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κατόχους τίτλων  δηλαδή των ΓΕΛ και των ΕΠΑ.Λ καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων.

β) Η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών. τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 • Λειτουργεί πρωινές ώρες και η φοίτηση των καταρτιζόμενων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στα Ι.Ε.Κ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
 • Η φοίτηση μπορεί να ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο και δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.
 • Η υποβολή αιτήσεων, για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ, πραγματοποιείται για το χειμερινό εξάμηνο, από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Σχετική Αίτηση (χορηγείται από το Δ.Ι.Ε.Κ)
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, (Απολυτήριο ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ και ισότιμων τίτλων), πρωτότυπος και φωτοτυπία. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ, β) τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου. γ) τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμού που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους (για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε). Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. Επίσης απαιτείται η αποδεδειγμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΚ

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δε δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά τη περίοδο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης, ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

Οι απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και οι απόφοιτοι του μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &Ν. 

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ μία μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δε δύναται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.4. Η φοίτηση στα δημόσια Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για τα Δ.Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Υγείας η πρακτική άσκηση γίνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ που φοιτούν εκτός αν συντρέχουν ειδικοί σοβαροί λόγοι (αλλαγή κατοικίας- οικονομικοί) οπότε κατόπιν σχετικής έγκρισης δύναται να πραγματοποιηθεί σε άλλο νοσοκομείο που λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Υγείας.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τέταρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ, οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά – εργαστηριακά- μικτά). Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων επιτυγχάνεται: 1) με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και 2) με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος κάθε εξαμήνου.