ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, είναι παράρτημα του Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ», στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4763/21-12-2020 ΦΕΚ 254 τ. Α΄ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Σκοπός του Δημόσιου Ι.Ε.Κ, του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ», είναι:

1. α) Η  παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και

β) Η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η  επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

2. Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της Χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση.

 

To Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ» :

  • Λειτουργεί πρωινές ώρες και η φοίτηση των καταρτιζόμενων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
  • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στα Ι.Ε.Κ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
  • Η φοίτηση μπορεί να ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο και δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.
  • Η διαδικασία εγγραφών  ξεκινάει την 1 Σεπτεμβρίου  και ολοκληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα πάντα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας, από 1η μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού  Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν , συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στα Ι.Ε.Κ., οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ.. Εκπαιδευτές που αποδέχονται την ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος και έχουν υποβάλει παράλληλα και αίτηση εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώσουν παραίτηση από τη μία εκ των δύο ιδιοτήτων.

Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

 Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ/13074/7.6.2000 υπουργική απόφαση (Β΄ 780).

Εγγεγραμμένος καταρτιζόμενος δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχει οριστικοποιήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του, παρά μόνο εάν επιλεγεί εκ νέου.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:

1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (χορηγείται από το Δ.Ι.Ε.Κ)

2) Τίτλος σπουδών ,(Απολυτήριο ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ και ισότιμων τίτλων), πρωτότυπος και φωτοτυπία. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

4) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.

5) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7)Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

8) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΚ

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δε δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά τη περίοδο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης, ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και οι απόφοιτοι του μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ δύναται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &Ν. 

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ μία μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δε δύναται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για τα Δ.Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Υγείας η πρακτική άσκηση γίνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ που φοιτούν εκτός αν συντρέχουν ειδικοί σοβαροί λόγοι (αλλαγή κατοικίας- οικονομικοί) οπότε κατόπιν σχετικής έγκρισης δύναται να πραγματοποιηθεί σε άλλο νοσοκομείο που λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Υγείας.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τέταρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ, οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά – εργαστηριακά- μικτά). Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων επιτυγχάνεται:

  1. Με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων.
  2. Με την εκπόνηση ατομικών εργασιών  
  3. Με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος κάθε εξαμήνου.