Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για ορισμό μελών συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων διαγωνισμών

Alt
21 Οκτ 2015 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
                                            Διοικητική Διεύθυνση
                                             Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

_________________________________________________________    
  
 
                                                                                                                                           Χαιδάρι: 19/10/2015
                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ. :32158
 
 
Θέμα: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων διαγωνισμών
 
Έχοντας υπόψη:
 
Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του  μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
Την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21508/4.11.2011 (φεκ  2540/Β΄/7.11.2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μετ/σης και Ηλεκ/κης Διακ/σης περί «διενέργειας της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης»
Την υπ’άριθμ ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 23243/23.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκ/κής Διακ/σης-Τμήμα Πολιτών
 
 
                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
 
 Τη διενέργεια διαδικασίας δημόσιας κλήρωσης την Πέμπτη 22/10/2015 και ώρα 10.00 π.μ., στο γραφείο της Υποδιευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών για τον ορισμό μελών συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων των πιο κάτω διαγωνισμών:
 
Τη διενέργεια Διεθνή Ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικό τρόπο, για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας ειδών οπωρολαχανικών και φρούτων  για τις ανάγκες του Ψ.Ν.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού  χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.400,30 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015-2016 (κωδικός CPV: 15800000-6)
 
Τη διενέργεια Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό τρόπο, για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Ψ.Ν.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.400,30 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015-2016 (κωδικός CPV: 15800000-6)
 
Καθώς επίσης στην διενέργεια σε όλων των  ανοιχτών διαγωνισμών που θα προκηρύξουμε στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΠΙΣΤΏΣΕΙς 2015 και αφορούν τρόφιμα.
 
Η κλήρωση θα γίνει  μεταξύ των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στις εν λόγω επιτροπές, δηλαδή όσων διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν τις απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο (αντιμετώπιση αυξημένων απαιτήσεων του διαγωνισμού με εξειδικευμένο αντικείμενο) σύμφωνα με τον καταρτισμένο πίνακα. Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.   503/16-7-2013 απόφαση Διοικητή και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
 
Καστελιανού Βασιλική του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Φυντικάκη Στυλιανή του κλάδου ΠΕ  κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραμματικοπούλου Μαρία του κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Γραφείου Προμηθειών
 
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και στον πίνακα ανακοινώσεων.
 
 
 
 
 
         Ακριβές Αντίγραφο                                                   Η Αν. Διοικήτρια ΨΝΑ
Ο Προϊστ. Τμήματος Γραμματείας
                                                                                              Α. Χονδρονικόλα