ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ.

Alt
04 Σεπ 2017 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

<< Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ>>.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π. οικ.67622 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την: «Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» ισχύουν τα ακόλουθα :
1. Για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 για το Α΄ εξάμηνο, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2017.
2. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων.
3. Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αριθμ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γ ενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 1807 Β΄).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

α.Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
β. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου & Άδεια παραμονής 
γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. δ . ΑΜΚΑ
4. Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων.
5. Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2132054177  καθημερινά 8:00π.μ. – 14.00 μ.μ, στη γραμματεία  του Δ.Ι.Ε.Κ 

ΨΝΑ –ΔΑΦΝΙ Λεωφόρος Αθηνών 374 Χαϊδάρι –Αθήνα Κτίριο Διαδρομή.