Κάλυψη θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α.