Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ