ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ 18 ΑΝΩ

Α) ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
18 ΑΝΩ-Ψ.Ν.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.19246/26-6-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β) ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ .ΥΕ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ(18 ΑΝΩ)
Ψ.Ν.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.18863/24-6-2Ο20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ