Προκηρύξεις - Προσλήψεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟ 18ΑΝΩ

«Κατόπιν της με αριθμ. 10584/03-04-2020 Απόφασης Τροποποίησης των με αριθμ. 28/13-01-2020 (Δεύτερη Ορθή Επανάληψη) και 7995/10-03-20220 Προκηρύξεων Ψ.Ν.Α. πλήρωσης 14 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. και έξι θέσεων Υ.Ε. αντίστοιχα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ, το επιπλέον χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 09-04-2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23-04-2020 ημέρα Πέμπτη.»