Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου Ι.Χ. του πολυδύναμου κέντρου Κ.Ψ.Υ.

Συνοπτικός διαγωνισμός με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου Ι.Χ. του πολυδύναμου κέντρου Κ.Ψ.Υ.