ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Τίτλος
111 16 Δεκ 2021 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 108 ΤΗΣ ΣΟΧ 2/202Ο
112 02 Δεκ 2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
113 29 Νοε 2021 136.21 Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 140241 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
114 25 Νοε 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
115 24 Νοε 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ & ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
116 18 Νοε 2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή γραπτών σφραγισμένων Προσφορών για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας» από τον ιό Sars Cov2
117 16 Νοε 2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 2/2021
118 16 Νοε 2021 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2021 ΨΝΑ
119 12 Νοε 2021 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 13-11-2021 έως και 13/12/2021
120 10 Νοε 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ